dla Mecenasa


Aby Fundacja mogła realizować swoje cele statutowe, konieczne są środki, które pozwolą na jej działalność. Część z naszych projektów realizowana jest pro bono i może powstać wyłącznie dzięki wsparciu Mecenasów i Sympatyków fundacji.

 

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych form wsparcia instytucji pozarządowych.

 

DAROWIZNA:
to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku” (Kodeks Cywilny, art. 888), czyli z darowizną mamy do czynienia w chwili, gdy darczyńca przekazuje pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do niego należą.

Jedną z form darowizny mogą być dary rzeczowe. Są to wszystkie rzeczy, które organizacja może otrzymać w „prezencie” od darczyńcy i nie musi płacić za otrzymane dobro. Darami rzeczowymi nie są jednak usługi wykonane dla organizacji.

Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji. Darowiznę na cele statutowe Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 proc. dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne do 10 proc.

Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m. in. na działalność charytatywną i społeczną).

 

DOTACJA:
to, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (art. 106, ust 2, pkt. 1, ppkt d).

Dotacji mogą udzielać różne podmioty, organizacje, instytucje. Aby mogły to robić, ich statuty lub inne akty wewnętrzne muszą zwierać niezbędne zapisy umożliwiające im prowadzenie takiej działalności.

Donatorem może być:

  • administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, urzędy marszałkowskie itp.)
  • organizacje pozarządowe krajowe lub zagraniczne
  • Unia Europejska (poprzez różne instytucje wdrażające)

 

SPONSORING:
polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego – tym różni się od darowizny. Sponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń, a na sponsorowanym ciążą określone obowiązki względem sponsora. Sponsoring daje więc wymierne korzyści obu stronom.

 

JEŻELI CHCESZ WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI, PRZEKAŻ DAROWIZNĘ.

Dane do przelewu:

FUNDACJA HINC SAPIENTIA
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
40-019 Katowice
 
 nr konta:
mBank  54 1140 2004 0000 3402 7687 5122