statut


 

STATUT

Fundacji pod nazwą

Fundacja Hinc Sapientia

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja Hinc Sapientia zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Fundatora: Jarosława Gibasa aktem notarialnym z dnia 18.04.2017 r. (Reperytorium A nr 1100/2017) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja jest organizacją apolityczną, neutralną światopoglądową i nie wiązaną z żadnym wyznaniem oraz religią.

§2

Z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy posiada ona osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Katowice

§4

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

 3. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady w kraju lub za granicą.

 4. Fundator w drodze uchwały podejmuje decyzje o utworzeniu lub o likwidacji w kraju lub zagranicą jednostek organizacyjnych fundacji, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 5. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o jakich mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, sposób powoływania władz oraz ich kompetencji określa regulamin podjęty przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§5

Nadzór nad funkcjonowaniem Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§7

W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytułu honorowe oraz przekazywać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§9

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz pieczęci zawierającej jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§10

 1. Fundacja Hinc Sapientia ma na celu:

 1. Działanie na rzecz twórczego i harmonijnego rozwoju osobistego, psychologicznego, społecznego, fizycznego i duchowego,

 2. Podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej i duchowej,

 3. Edukację społeczną

 4. Promowanie zdrowego trybu życia.

 1. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

– organizowanie i finansowanie i wspieranie działań edukacji nieformalnej i pozaformalnej,

– organizowanie warsztatów praktycznych i teoretycznych,

– organizowanie wspieranie oraz finansowanie szkoleń, kursów, wykładów, grup dyskusyjnych, konferencji, zjazdów, imprez kulturalnych, spotkań autorskich, seminariów, happeningów, performance, koncertów, form teatralnych, wystaw, galerii, prezentacji oraz wszelkich innych form oddziaływania edukacyjnego i kulturalnego,

– prowadzenie działalności wydawniczej,

– prowadzenie działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

– prowadzenie działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

– prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

– prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie idei i celów Fundacji,

– współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, państwowymi i samorządowymi, a także z instytutacjami prywatnymi, wyznaniowymi, biznesem, z instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi,

– działania bezpośrednio lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze,

– wykorzystanie nowych mediów ułatwiających realizację celów Fundacji,

– udzielanie stypendiów, dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym i prawnym na realizację ich działań, o ile są one zgodne z celami Fundacji,

– kształtowanie postaw i opinii społecznej.

 1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność gospodarcza lub nieodpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji jest:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Organizacja praktyczna i teoretyczna szkoleń

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

72.20.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

58.11.Z Wydawanie książek, poradników, albumów itp.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

59.11.Z Produkcja filmów artystycznych, nagrań wideo (w tym wideo-art) i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

90.01.Z Organizacja przedstawień artystycznych z udziałem widowni

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych z udziałem widowni

59.14.Z Organizacja pokazów filmowych (także w ramach festiwali)

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

91.02.Z Działalność muzeów

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 1. Przedmiotem gospodarczej działalności Fundacji jest:

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.5. Pozaszkolne formy edukacji

85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.D działalność paramedyczna

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.63. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach

58.11.Z Wydawanie książek

90.03.Z Działalność wspomagająca powstawanie dzieł literackich oraz ich publikowanie

59.14.Z Organizacja pokazów filmowych (także w ramach festiwali)

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

74.20.Z Działalność fotograficzna

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A Działalność bibliotek

91.02.Z Działalność muzeów

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

§ 11

Dla realizacji celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w kwocie pieniężnej 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wniesionej przez Fundatora.

 2. Majątek Fundacji stanowić będą nieruchomości, ruchomości, inne mienie, środki finansowe, a także prawa autorskie i pokrewne nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 3. Z funduszu założycielskiego 1000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) przeznacza się na działalność gospodarczą.

 4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.

§ 13

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych, a także innych przysporzeń majątkowych przekazywanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

 2. Odsetek bankowych z funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych,

 3. Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

 4. Papierów wartościowych,

 5. Praw majątkowych, pożytków i dochodów z praw,

 6. Działalności gospodarczej,

 7. Dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji

 8. Innych wpływów

§ 14

Przejęcie przez Fundację spadku może nastąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”)

 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów oraz usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Zarząd Fundacji

§ 16

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji którzy są powoływani na czas nieokreślony. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały, który określa funkcje które mają być pełnione przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji.

 4. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być związani z podmiotami trzecimi dla Fundacji na podstawie umowy cywilnej oraz umowy o pracę, co nie jest traktowane jako działalność konkurencyjna względem Fundacji.

 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez Fundatora.

 7. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności zastępuje go członek Zarządu Fundacji wybrany spośród pozostałych członków w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 8. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 9. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym że nie rzadziej niż raz w roku.
 10. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu. W przypadku równej liczny głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie.

§ 19

 1. Do zakresu działań Zarządu należy:
 1. Określenie głównych kierunków działania Fundacji,
 2. Dokonywanie zmian Statutu i celów działania Fundacji,
 3. Uchwalanie budżetu i rocznych planów działalności,
 4. Podejmowanie uchwał o przynależności w innych organizacjach,
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
 6. Decydowanie w innych sprawach Fundacji,
 7. Kontrolowanie działalności Fundacji,
 8. Kierowanie bieżącymi sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Fundacji,
 9. Zarządzanie majątkiem Fundacji,
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
 11. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania innych zobowiązań
 12. Organizowanie i prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
 13. Uchwalanie regulaminów,
 14. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji.

§ 20

Zarząd co roku do dnia 31 marca jest zobowiązany przedłożyć Fundatorowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy z działalności Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 21

Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków zarządu. Zmiana statutu wymaga akceptacji Fundatora, która jest wyrażona na piśmie.

§ 22

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd, w uzgodnieniu z Fundatorem.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd wyznacza likwidatorów, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji.
 3. O ile uchwała o rozwiązania nie stanowi inaczej, likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązywania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.